Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego jest ciągiem rekurencyjnym. Każdy wyraz, oprócz dwóch pierwszych jest sumą dwóch poprzednich wyrazów. Pierwszy i drugi element ciągu jest równy 1, a każdy następny otrzymujemy dodając do siebie dwa poprzednie.

FizzBuzz

Napisz program, który wyświetla liczby od 1 do 100. Dla liczb podzielnych przez 3 niech program wyświetli tekst “Fizz”, dla liczb podzielnych przez 5 niech wyświetli “Buzz”, a dla liczb podzielnych przez 15 niech wyświetli “FizzBuzz”.

Kąt między wskazówkami

Jak znaleźć kąt między wskazówkami godzinowymi i minutowymi zegara w dowolnym momencie? Użytkownik wprowadzi godzinę i minutę, a metoda powinna podać kąt między wskazówką godzinową a minutową w tym podanym czasie.

Poprawność rozmieszczonych nawiasów

Napiszemy funkcję sprawdzającą poprawność rozmieszczonych nawiasów w stringu. Będziemy sprawdzać ciąg pod kątem zrównoważonego nawiasu, czyli czy wszystkie nawiasy otwierające mają nawias zamykający i czy są one logicznie umieszczone w ciągu. Takie sprawdzanie może służyć do sprawdzania plików xml, json itp…

Odgadywanie hasła

W tym programie losujemy dowolne słowo z listy dostępnych słów. Użytkownik odgaduje słowo po literze i gra jest kontynuowana do momentu gdy użytkownik odgadnie całe słowo.

Sprawdzenie czy string jest Palindromem

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej strony jak i od prawej do lewej. Obecnie wyrażenia mające te cechę są raczej ciekawostką i używa się ich między innymi do gry słownej.

Transpozycja Tablicy

Transpozycja Tablicy. Napiszemy teraz zapytanie, które transponuje tablicę kwadratową (przełącz wiersze z kolumnami).

Klikacz klawiszy

Jak szybko potrafisz naciskać guziki na klawiaturze?
Możemy to teraz sprawdzić pisząc krótki program w C#. Poniższy kod zbiera informację o czasie, który upłynął pomiędzy kolejnymi naciśnięciami na klawiaturze.

Zliczanie liter w tekście

Zliczanie liter w tekście.
Jak policzyć wystąpienie każdego znaku w tekście.
o rozwiązanie używa kontenera klucz wartość (słownik).

Jak Odwrócić String?

Jak odwrócić string?
Użytkownik wprowadzi ciąg, a metoda powinna zwrócić odwrotność tego ciągu