Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach platformy dev-hobby.pl

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie i wydrukowanie. Opracowaliśmy niniejszy Regulamin tak, aby zapewnić jak najkorzystniejsze zasady dla osób uczestniczących w naszej społeczności i korzystających z naszych Usług.  

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://dev-hobby.pl
 2. Korzystając z dev-hobby.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://dev-hobby.pl/regulamin oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://dev-hobby.pl/polityka-prywatnosci
 3. Właścicielem platformy dev-hobby.pl jest:
  MAJU DEVMariusz Jurczenko, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Katowicach (40-476) przy ul. Adama 16/11, ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 9541888349 i numerem REGON 240493927
  adres e-mail: admin@dev-hobby.pl
 4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług platformy dev-hobby.pl przez przeglądarkę internetową.
 5. W znaczeniu stosowanym w niniejszym regulaminie „Treści edukacyjne” oznaczają treści przesłane przez Autora, zawierające materiały edukacyjne udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem kursów online, w tym takie jak: wykłady wideo, quizy, materiały prezentacyjne, zadania programistyczne, próbki kodu oraz inne materiały i narzędzia edukacyjne.
 6. Usługodawca może zapewniać użytkownikom możliwość przesyłania postów na forum, czatowania z innymi użytkownikami, dyskusji użytkowników, a także publikowania treści, materiałów, mediów i innych informacji za pośrednictwem stron profilowych i za pośrednictwem Usług w celu interakcji społecznościowych.
 7. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu w ramach, którego otrzymuje on ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na dostęp i korzystanie wyłącznie w ramach platformy dev-hobby.pl z zakupionych szkoleń.
 8. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  a) proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy dev-hobby.pl w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.
  b) szkolenia mające postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.
 9. Warunkiem korzystania z platformy dev-hobby.pl, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 10. Konto Użytkownika jest to przestrzeń na platformie dev-hobby.pl, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do zakupionych Usług oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Profil Publiczny – sekcja platformy, w której użytkownik może stworzyć swoją osobistą wizytówkę zawierającą dane takie jak: informacje o sobie, zdobyte umiejętności, certyfikaty, strona www, konta w mediach społecznościowych.
 13. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą klient może kontaktować się ze sprzedawcą osobiście, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres admin@dev-hobby.pl 

§ 2 Konto użytkownika

 1. Konto Użytkownika jest konieczne do wykonywania większości działań na platformie dev-hobby.pl w tym głównie do dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionych Usług.
 2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie dev-hobby.pl może być wyłącznie osoba fizyczna. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Założenie konta w serwisie dev-hobby.pl jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie.
 4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 5. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji Usługi. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z błędami pisowni (tzw. literówek).
 6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu. Użytkownikowi nie wolno udostępniać danych do logowania na konto innym osobom.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z platformy dev-hobby.pl innym Użytkownikom.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 10. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 11. Umowa na korzystanie z platformy dev-hobby.pl zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto w profilu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”, a następnie potwierdzeniu tej czynności po otrzymaniu odpowiedniej wiadomości mailowej. Konto zostaje permanentnie usunięte w ciągu 24 godzin od potwierdzenia żądania usunięcia konta.
 13. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego platforma dev-hobby.pl zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat obejrzanych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań, tworzonych notatek i oznaczania ulubionych lekcji.
 14. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na platformie dev-hobby.pl o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

§ 3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka wybranej Usługi;
  b) wybór rodzaju płatności;
  c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zakup”.
 3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych Usługach podana jest w ramach platformy dev-hobby.pl.
 4. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Przelewy24.pl – którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy 4 500 000 zł;
  2. TPay.com – którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980 zł.
  3. przelew bankowy na rachunek Usługodawcy
 1. Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu Przelewy24.pl lub TPay.com uiszczonej przez Kupującego ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy klientem a sprzedawcą o treści przyjętej w regulaminie.
 2. W przypadku przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną po wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy na udzielenie Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Przesłanych treści edukacyjnych za którą uiścił wszystkie opłaty, wyłącznie w celach osobistych i edukacyjnych za pośrednictwem Usług, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi warunkami związanymi z poszczególnymi Usługami. Wszelkie inne zastosowania licencji są wyraźnie zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, edytować, przekazywać, pożyczać, sprzedawać, nadawać, udostępniać, tworzyć dzieł pochodnych, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek Przesłanej treści edukacyjnej.
 5. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy dev-hobby.pl
 6. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
 7. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach platformy dev-hobby.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 8. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika do wykupionej Usługi na platformie dev-hobby.pl jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 9. Faktura jest automatycznie wystawiana do każdego opłaconego zamówienia, zarówno dla zakupu dokonanego przez osobę fizyczną jak i firmę. Faktury są wysyłane e-mailem na adres podany podczas zamówienia.
 10. Gwarantowany przez Usługodawcę maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi przez Użytkownika wynosi 12 miesięcy (liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy).
 11. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

§ 4 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) bezterminowego dostępu do Treści edukacyjnych udostępnianych mu w ramach Usług zakupionych na platformie dev-hobby.pl;
  b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
  c) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy
  dev-hobby.pl;
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały edukacyjne udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie dev-hobby.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały edukacyjne i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów edukacyjnych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 5 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do platformy dev-hobby.pl w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  b) używa lub usiłuje używać platformy dev-hobby.pl w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia platformy dev-hobby.pl w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. W takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. Wskutek usunięcia Konta Użytkownika z platformy dev-hobby.pl przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do platformy dev-hobby.pl w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na  https://dev-hobby.pl/kontakt
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Zwroty

 1. Jeśli zakupiona Usługa nie spełnia oczekiwań, Użytkownik może w ciągu 30 dni od jej zakupu wystąpić do Usługodawcy o zwrot środków poniesionych na jej zakup. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu w formie kuponu rabatowego lub w formie zwrotu opłaty na konto, z którego zakup został dokonany.
 2. Jeżeli Usługodawca postanowi przekazać środki za zwrot w formie kuponu rabatowego, to Użytkownik będzie mógł wykorzystać je przy zakupie kolejnej Usługi na platformie dev-hobby.pl. Środki za zwrot w formie kuponu rabatowego mogą wygasnąć jeżeli nie zostaną wykorzystane w określonym terminie. Środki te nie mają wartości pieniężnej.
 3. Jeżeli Usługodawca uzna, że Użytkownik nadużywa zasad związanych ze zwrotem środków, na przykład kiedy żąda zwrotu po skorzystaniu ze znacznej części Usługi lub w sytuacji gdy wcześniej otrzymał już zwrot środków, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zwrotu, zablokowania konta użytkownika, a w skrajnej sytuacji do ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości.
 4. W sytuacji gdy konto Użytkownika zostanie zablokowane z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot.
 5. Prośba o zwrot powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na zwroty@dev-hobby.pl lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie https://dev-hobby.pl/kontakt

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników platformy dev-hobby.pl jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Wszelkie dane osobowe przesłane w związku z korzystaniem z Usług podlegają Polityce prywatności, która zostaje niniejszym włączona przez odniesienie do niniejszego Regulaminu.

§ 10 Moderowanie publikowanych treści

 1. W ramach platformy dev-hobby.pl Usługodawca udostępnia moduł Profil Publiczny użytkownika oraz moduł “Recenzje” mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy dev-hobby.pl. Pytania Użytkowników i odpowiedzi oraz recenzje produktów mają charakter publiczny i ogólnodostępny.
 2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
  a) wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
  b) wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
  c) wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
  d) wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów.
 3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

§ 11 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 12 Wymagania techniczne

 1. Platforma dev-hobby.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy dev-hobby.pl możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów.
 2. Do prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu, oprogramowanie i sprzęt Użytkownika muszą spełniać określone wymagania techniczne:
  a) przeglądarka stron WWW taką jak: Google Chrome lub Firefox z włączoną funkcją aktualizacji do najnowszej wersji, wyłączone wtyczki typu AdBlock.
  b) posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows lub macOS, oraz komputera wyposażonego w przynajmniej 8GB pamięci RAM, kartę graficzną oraz procesor przynajmniej Intel i5 lub o porównywalnych parametrach.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
 2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą ukończenia szkolenia lub po zakończeniu okresu 12 miesięcy przewidzianych na realizację Usługi, w trybach określonych w Regulaminie lub za porozumieniem stron.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w formie wyskakującego okienka podczas pierwszego logowania po wprowadzeniu zmian. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać platformę dev-hobby.pl, aby upewnić się, że zna najnowszą wersję Regulaminu, ponieważ wszelkie zmiany Regulaminu zastępują wszystkie poprzednie.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://dev-hobby.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Korzystając z Usług lub komunikując się z Usługodawcą, Użytkownik zgadza się na kontakt drogą elektroniczną w sprawie bezpieczeństwa, prywatności i problemów administracyjnych związanych z korzystaniem z Usług lub niniejszych warunków. Wszystkie powiadomienia zostaną uznane za przekazane dwadzieścia cztery godziny po wysłaniu wiadomości e-mail.
 8. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

Data aktualizacji regulaminu: 30.09.2020r.