C# – Tworzenie pliku Excel. część 3.

Dodajemy Wykres.

Dzisiaj pokażę jak możemy narysować wykres w arkuszu Excel przy użyciu OpenXML.

Krok – 1

Utworzymy teraz arkusz kalkulacyjny z danymi i nie użyjemy tutaj kodu z poprzednich części. Rozpoczynamy nowy projekt a kod to kompletny kod do tworzenia arkusza Excela z danymi co już umiemy robić. Powinno to być łatwe do zrozumienia. Jeśli nie, zapoznaj się z poprzednimi częściami tej serii.

Kod ten inicjuje niektóre przykładowe dane przy użyciu klasy Person i używa tych danych do utworzenia arkusza kalkulacyjnego. Do arkusza kalkulacyjnego nie zastosowano żadnych stylów żeby niepotrzebnie nie komplikować!

class ExcelChartTest
{
  public void CreateExcelDoc(string fileName)
  {
    List<Person> people = new List<Person>();
    Initizalize(people);

    using (SpreadsheetDocument document = SpreadsheetDocument.Create(fileName, SpreadsheetDocumentType.Workbook))
    {
     WorkbookPart workbookPart = document.AddWorkbookPart();
     workbookPart.Workbook = new Workbook();

     WorksheetPart worksheetPart = workbookPart.AddNewPart<WorksheetPart>();
     worksheetPart.Worksheet = new Worksheet();

     Sheets sheets = workbookPart.Workbook.AppendChild(new Sheets());
     Sheet sheet = new Sheet() { Id = workbookPart.GetIdOfPart(worksheetPart), SheetId = 1, Name = "People" };
     SheetData sheetData = worksheetPart.Worksheet.AppendChild(new SheetData());
     sheets.Append(sheet);
     workbookPart.Workbook.Save();

       
     // Constructing header
     Row row = new Row();
     // first empty
     row.AppendChild(ConstructCell(string.Empty, CellValues.String));
     foreach (var month in Months.Short)
     {
       row.AppendChild(ConstructCell(month, CellValues.String));
     }
     // Insert the header row to the Sheet Data
     sheetData.AppendChild(row);

     // Inserting people
     foreach (var person in people)
     {
       row = new Row();
       row.AppendChild(ConstructCell(person.Name, CellValues.String));

       foreach (var value in person.Values)
       {
        row.AppendChild(ConstructCell(value.ToString(), CellValues.Number));
       }
       sheetData.AppendChild(row);
     }
     worksheetPart.Worksheet.Save();
   }
  }

  private Cell ConstructCell(string value, CellValues dataType)
  {
   return new Cell()
   {
     CellValue = new CellValue(value),
     DataType = new EnumValue<CellValues>(dataType),
   };
  }

  private void Initizalize(List<Person> people)
  {
   people.AddRange(new Person[] {
     new Person
     {
      Name = "Marcin",
      Values = new byte[] { 14, 25, 29, 18, 21, 17, 26, 24, 19, 21, 28, 24 }
     },
     new Person
     {
      Name = "Mariusz",
      Values = new byte[] { 20, 15, 26, 18, 21, 17, 26, 24, 19, 30, 10, 15 }
     },
     new Person
     {
      Name = "Tomek",
      Values = new byte[] { 18, 22, 24, 18, 30, 10, 19, 22, 15, 27, 18, 23 }
     }
   });
  }
}
  public class Person
  {
    public string Name { get; set; }
    public byte[] Values { get; set; }
  }
  public struct Months
  {
    public static string[] Short = {
      "Jan",
      "Feb",
      "Mar",
      "Apr",
      "May",
      "Jun",
      "Jul",
      "Aug",
      "Sep",
      "Oct",
      "Nov",
      "Dec"
    };
  }

Krok – 2

I teraz W metodzie Main klasy Program utworzymy obiekt naszej klasy ExcelChartTest i wywołamy metodę CreateExcelDocument, przekazując ścieżkę do pliku.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
   ExcelChartTest test = new ExcelChartTest();
   test.CreateExcelDoc(@"C:\Excel\test.xlsx");

   Console.WriteLine("Zrobione");
  }
}

Możemy uruchomić program i zobaczyć plik excel z tabelką danych dla której stworzymy wykres!

Krok – 3

Narysujemy wykres w arkuszu kalkulacyjnym. Po utworzeniu arkusza dodajmy DrawingsPart do arkusza i inicjujemy rysunek w arkuszu.

SheetData sheetData = worksheetPart.Worksheet.AppendChild(new SheetData());

// step 3
DrawingsPart drawingsPart = worksheetPart.AddNewPart<DrawingsPart>();
worksheetPart.Worksheet.Append(new Drawing() { Id = worksheetPart.GetIdOfPart(drawingsPart) });
worksheetPart.Worksheet.Save();
drawingsPart.WorksheetDrawing = new WorksheetDrawing();
// end step 3

sheets.Append(sheet);
workbookPart.Workbook.Save();

Krok 4

Dodajemy wykres DravingPart.

// step 4
ChartPart chartPart = drawingsPart.AddNewPart<ChartPart>();
chartPart.ChartSpace = new ChartSpace();
chartPart.ChartSpace.AppendChild(new EditingLanguage() { Val = "en-US" });

Chart chart = chartPart.ChartSpace.AppendChild(new Chart());
chart.AppendChild(new AutoTitleDeleted() { Val = true }); // We don't want to show the chart title

Krok 5

Dodajemy PlotArea do wykresu i dołącz Layout oraz BarChart jako jego elementy podrzędne.

// step 5
PlotArea plotArea = chart.AppendChild(new PlotArea());
Layout layout = plotArea.AppendChild(new Layout());

BarChart barChart = plotArea.AppendChild(new BarChart(
    new BarDirection() { Val = new EnumValue<BarDirectionValues>(BarDirectionValues.Column) },
    new BarGrouping() { Val = new EnumValue<BarGroupingValues>(BarGroupingValues.Clustered) },
    new VaryColors() { Val = false }
 ));


// Constructing header
Row row = new Row();
int rowIndex = 1;
// first empty
row.AppendChild(ConstructCell(string.Empty, CellValues.String));
foreach (var month in Months.Short)
{
  row.AppendChild(ConstructCell(month, CellValues.String));
}
// Insert the header row to the Sheet Data
sheetData.AppendChild(row);
rowIndex++;

Krok 6

Dodajemy serię i kategorie dla wykresu. Po skonstruowaniu wiersza nagłówka, dla każdej osoby dodamy ChartSeries do BarChart. Dla każdego BarSeries dodajemy komórki odniesienia w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc formułę People!$B$0:$G$0. Po dodaniu referencji utworzymy StringCache dla rzeczywistych danych.

// step 6 
for (int i = 0; i < people.Count; i++)
{
  BarChartSeries barChartSeries = barChart.AppendChild(new BarChartSeries(
   new Index() { Val = (uint)i },
   new Order() { Val = (uint)i },
   new SeriesText(new NumericValue() { Text = people[i].Name })
  ));

  // Adding category axis to the chart
  CategoryAxisData categoryAxisData = barChartSeries.AppendChild(new CategoryAxisData());

  // Category
  // Constructing the chart category
  string formulaCat = "People!$B$1:$M$1";

  StringReference stringReference = categoryAxisData.AppendChild(new StringReference()
  {
   Formula = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.Formula() { Text = formulaCat }
  });

  StringCache stringCache = stringReference.AppendChild(new StringCache());
  stringCache.Append(new PointCount() { Val = (uint)Months.Short.Length });

  for (int j = 0; j < Months.Short.Length; j++)
  {
   stringCache.AppendChild(new NumericPoint() { Index = (uint)j }).Append(new NumericValue(Months.Short[j]));
  }
}

var chartSeries = barChart.Elements<BarChartSeries>().GetEnumerator();

Krok 7

Dodajemy wartości dla wykresu dla każdej osoby dodajemy rzeczywiste wartości do każdej serii. Zwróć uwagę, że tak samo jak w przypadku kategorii dodajemy odniesienie do danych w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą formuły, a także dodajemy rzeczywiste dane do pamięci podręcznej.
!!!! usuwamy // Inserting people

// step 7
for (int i = 0; i < people.Count; i++)
{
 row = new Row();

 row.AppendChild(ConstructCell(people[i].Name, CellValues.String));

 chartSeries.MoveNext();

 string formulaVal = string.Format("People!$B${0}:$M${0}", rowIndex);
 DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.Values values = chartSeries.Current.AppendChild(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.Values());

 NumberReference numberReference = values.AppendChild(new NumberReference()
 {
  Formula = new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.Formula() { Text = formulaVal }
 });

 NumberingCache numberingCache = numberReference.AppendChild(new NumberingCache());
 numberingCache.Append(new PointCount() { Val = (uint)Months.Short.Length });

 for (uint j = 0; j < people[i].Values.Length; j++)
 {
  var value = people[i].Values[j];

  row.AppendChild(ConstructCell(value.ToString(), CellValues.Number));

  numberingCache.AppendChild(new NumericPoint() { Index = j }).Append(new NumericValue(value.ToString()));
 }

 sheetData.AppendChild(row);
 rowIndex++;
}

barChart.AppendChild(new DataLabels(
     new ShowLegendKey() { Val = false },
     new ShowValue() { Val = false },
     new ShowCategoryName() { Val = false },
     new ShowSeriesName() { Val = false },
     new ShowPercent() { Val = false },
     new ShowBubbleSize() { Val = false }
));

barChart.Append(new AxisId() { Val = 48650112u });
barChart.Append(new AxisId() { Val = 48672768u });

Krok 8

Konfigurowanie CategoyAxis i ValueAxis. Do tej pory dodaliśmy rysunek do arkusza i dołączaliśmy do niego wykres. Następnie dodaliśmy ChartSeries do Chart. Rzeczywista kategoria i wartości zostały dodane do każdej ChartSeries. Teraz musimy ustawić osie kategorii i wartości!!!

// step 8
// Adding Category Axis
plotArea.AppendChild(
  new CategoryAxis(
   new AxisId() { Val = 48650112u },
   new Scaling(new Orientation() { Val = new EnumValue<DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.OrientationValues>(DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.OrientationValues.MinMax) }),
   new Delete() { Val = false },
   new AxisPosition() { Val = new EnumValue<AxisPositionValues>(AxisPositionValues.Bottom) },
   new TickLabelPosition() { Val = new EnumValue<TickLabelPositionValues>(TickLabelPositionValues.NextTo) },
   new CrossingAxis() { Val = 48672768u },
   new Crosses() { Val = new EnumValue<CrossesValues>(CrossesValues.AutoZero) },
   new AutoLabeled() { Val = true },
   new LabelAlignment() { Val = new EnumValue<LabelAlignmentValues>(LabelAlignmentValues.Center) }
  )
);

// Adding Value Axis
plotArea.AppendChild(
  new ValueAxis(
   new AxisId() { Val = 48672768u },
   new Scaling(new Orientation() { Val = new EnumValue<DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.OrientationValues>(DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.OrientationValues.MinMax) }),
   new Delete() { Val = false },
   new AxisPosition() { Val = new EnumValue<AxisPositionValues>(AxisPositionValues.Left) },
   new MajorGridlines(),
   new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Charts.NumberingFormat()
   {
     FormatCode = "General",
     SourceLinked = true
   },
   new TickLabelPosition() { Val = new EnumValue<TickLabelPositionValues>(TickLabelPositionValues.NextTo) },
   new CrossingAxis() { Val = 48650112u },
   new Crosses() { Val = new EnumValue<CrossesValues>(CrossesValues.AutoZero) },
   new CrossBetween() { Val = new EnumValue<CrossBetweenValues>(CrossBetweenValues.Between) }
  )
);

chart.Append(
  new PlotVisibleOnly() { Val = true },
  new DisplayBlanksAs() { Val = new EnumValue<DisplayBlanksAsValues>(DisplayBlanksAsValues.Gap) },
  new ShowDataLabelsOverMaximum() { Val = false }
);

chartPart.ChartSpace.Save(); 

Krok 9

TwoCellAnchor. Na koniec musimy zdefiniować, gdzie fizycznie ma się pojawić wykres. Na tym polega odpowiedzialność TwoCellAnchor.

// step 9
// Positioning the chart on the spreadsheet
TwoCellAnchor twoCellAnchor = drawingsPart.WorksheetDrawing.AppendChild(new TwoCellAnchor());

twoCellAnchor.Append(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.FromMarker(
   new ColumnId("0"),
   new ColumnOffset("0"),
   new RowId((rowIndex + 2).ToString()),
   new RowOffset("0")
));

twoCellAnchor.Append(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Spreadsheet.ToMarker(
   new ColumnId("8"),
   new ColumnOffset("0"),
   new RowId((rowIndex + 12).ToString()),
   new RowOffset("0")
));

// Append GraphicFrame to TwoCellAnchor
GraphicFrame graphicFrame = twoCellAnchor.AppendChild(new GraphicFrame());
graphicFrame.Macro = string.Empty;

graphicFrame.Append(new NonVisualGraphicFrameProperties(
   new NonVisualDrawingProperties()
   {
     Id = 2u,
     Name = "Sample Chart"
   },
   new NonVisualGraphicFrameDrawingProperties()
));

graphicFrame.Append(new Transform( new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Offset() { X = 0L, Y = 0L },
  new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Extents() { Cx = 0L, Cy = 0L }
));

graphicFrame.Append(new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.Graphic( new DocumentFormat.OpenXml.Drawing.GraphicData(
  new ChartReference() { Id = drawingsPart.GetIdOfPart(chartPart) }
       )
     { Uri = "http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/chart" }
));

twoCellAnchor.Append(new ClientData());

I na koniec zapisujem rysunek.

drawingsPart.WorksheetDrawing.Save();
worksheetPart.Worksheet.Save();
Cały kod na githubie:

https://github.com/mariuszjurczenko/ExcelOpenXml

7 comments

 1. Hello colleagues, its enormous piece of writing regarding cultureand entirely explained, keep it up all the time. Ajay Kevin Anitra

 2. Dziękuję za ten wspaniały post. Cieszę się, że znalazłem tę stronę internetową na Yahoo. Valaria Ruprecht Selma

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *