Instrukcje warunkowe w C#

Instrukcje warunkowe w C#

Instrukcje warunkowe pozwalają na wykonanie określonych bloków kodu tylko wtedy, gdy pewien warunek jest spełniony. W C# najczęściej używane instrukcje warunkowe to “if“, “else if“, “else“, “switch“.

Instrukcja warunkowa if

Instrukcja warunkowa if pozwala na wykonanie określonego bloku kodu tylko wtedy, gdy warunek jest prawdziwy (true).

int liczba = 100;
if (liczba > 80)
{
  Console.WriteLine("Liczba jest większa niż 80.");
}

Jeśli warunek (liczba > 80) jest spełniony, to blok kodu wewnątrz nawiasów klamrowych zostanie wykonany, a w konsoli zostanie wyświetlony napis “Liczba jest większa niż 80.”

Instrukcja warunkowa else

Instrukcja else jest używana po instrukcji if i pozwala na wykonanie innego bloku kodu, jeśli warunek w instrukcji if nie jest spełniony.

int liczba = 35;
if (liczba > 50)
{
  Console.WriteLine("Liczba jest większa niż 50.");
}
else
{
  Console.WriteLine("Liczba nie jest większa niż 50.");
}

W tym przypadku, ponieważ liczba nie jest większa niż 50, zostanie wykonany blok kodu po instrukcji else, a w konsoli zostanie wyświetlony napis “Liczba nie jest większa niż 50.”

Instrukcja warunkowa else if

Instrukcja else if pozwala na sprawdzenie wielu warunków po kolei. Można używać jej, gdy mamy wiele warunków do sprawdzenia.

int liczba = 100;
if (liczba > 100)
{
  Console.WriteLine("Liczba jest większa niż 100.");
}
else if (liczba < 100)
{
  Console.WriteLine("Liczba jest mniejsza niż 100.");
}
else
{
  Console.WriteLine("Liczba jest równa 100.");
}

W powyższym przykładzie, zostanie sprawdzony warunek w instrukcji if. Jeśli jest on niespełniony, zostanie sprawdzony warunek w instrukcji else if. Jeśli żaden z warunków nie zostanie spełniony, zostanie wykonany blok kodu po instrukcji else.

Instrukcje warunkowe zagnieżdżone

Możesz również zagnieżdżać instrukcje warunkowe, co oznacza umieszczenie jednej instrukcji warunkowej wewnątrz innej. To pozwala na bardziej skomplikowane decyzje w zależności od wielu warunków.

int wiek = 18;
bool maKarte = true;

if (wiek >= 18)
{
  if (maKarte)
  {
    Console.WriteLine("Możesz wejść do klubu.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Potrzebujesz karty, aby wejść do klubu.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("Jesteś za młody, aby wejść do klubu.");
}

W tym przykładzie, zagnieżdżone instrukcje warunkowe sprawdzają wiek i dostępność karty, aby określić, czy osoba może wejść do klubu.

Operator ternarny

Operator ternarny (? :) pozwala na zapisanie instrukcji warunkowej w bardziej zwięzły sposób, szczególnie gdy chcemy przypisać wartość do zmiennej w zależności od warunku.

int liczba = 75;
string wynik = (liczba > 50) ? "Większa niż 50" : "Mniejsza lub równa 50";
Console.WriteLine(wynik); // "Większa niż 50"

Operator ternarny pozwala na określenie wartości zmiennej wynik w jednej linii kodu w zależności od warunku (liczba > 50).

Instrukcje switch

Instrukcja switch pozwala na porównanie wartości wyrażenia z zestawem możliwych przypadków i wykonać odpowiedni kod w zależności od spełnionego przypadku.

int dzienTygodnia = 3;
string nazwaDnia;

switch (dzienTygodnia)
{
  case 1:
    nazwaDnia = "Poniedziałek";
    break;
  case 2:
    nazwaDnia = "Wtorek";
    break;
  case 3:
    nazwaDnia = "Sroda";
    break;
  // ...
  default:
    nazwaDnia = "Nieznany";
    break;
}

Console.WriteLine("Dzień tygodnia to: " + nazwaDnia);

Operator ?? (null-coalescing)

Operator ?? pozwala na określenie wartości domyślnej, która ma być używana, gdy zmienna jest równa null.

int? liczba = null;
int wynik = liczba ?? 0; // Jeśli liczba jest null, wynik wynosi 0

Instrukcje warunkowe inline

C# pozwala na stosowanie instrukcji warunkowych w jednej linii kodu za pomocą operatora ? : i ?? oraz wyrażeń lambda.

int wiek = 17;
string komunikat = (wiek >= 18) ? "Pełnoletni" : "Niepełnoletni";

Instrukcje warunkowe asercji

W programowaniu często stosuje się asercje do sprawdzania poprawności założeń i wywoływania wyjątków w przypadku niespełnienia warunku.

Debug.Assert(wiek >= 18, "Osoba musi być pełnoletnia.");

Kaskadowe instrukcje warunkowe

Możesz łączyć instrukcje warunkowe w taki sposób, aby tworzyły kaskadę warunków.

if (warunek1)
{
  // Kod dla warunku 1
}
else if (warunek2)
{
  // Kod dla warunku 2
}
else if (warunek3)
{
  // Kod dla warunku 3
}
else
{
  // Kod dla innych przypadków
}

To podstawowe koncepcje instrukcji warunkowych w języku C#. Instrukcje warunkowe są kluczowe do podejmowania decyzji w programach, stanowią kluczową część wielu programów, umożliwiając programistom kontrolowanie przepływu logiki programu w zależności od warunków. Ważne jest, aby je dobrze rozumieć i używać w odpowiednich miejscach, aby tworzyć wydajne i niezawodne oprogramowanie.

Kilka zaawansowanych technik i koncepcji związanych z instrukcjami warunkowymi w języku C#:

Instrukcje warunkowe z wykorzystaniem wyrażeń lambda

Możesz używać wyrażeń lambda jako wartości przypisywanej do zmiennych lub argumentów funkcji, co pozwala na tworzenie bardziej dynamicznych i elastycznych instrukcji warunkowych.

Func<int, string> warunek = x => (x > 50) ? "Większe niż 50" : "Mniejsze lub równe 50";
string wynik = warunek(70); // Wynik: "Większe niż 50"

Wyrażenia pattern matching (od C# 7.0)

Pattern matching pozwala na bardziej zaawansowane porównywanie i dopasowywanie wzorców w instrukcjach warunkowych.

object obiekt = "Tekst";
if (obiekt is string tekst && tekst.Length > 8)
{
  Console.WriteLine("Długi tekst: " + tekst);
}

Instrukcje warunkowe w LINQ (Language Integrated Query)

Możesz wykorzystywać instrukcje warunkowe w zapytaniach LINQ do filtrowania i przekształcania danych.

var wynik = from liczba in liczby
      where liczba % 2 == 0
      select liczba;

Użycie wyjątków w instrukcjach warunkowych

W niektórych przypadkach, używanie wyjątków do obsługi określonych sytuacji może być bardziej czytelne niż tradycyjne instrukcje warunkowe. Jednak powinno się to stosować z umiarem, ponieważ wyjątki są kosztowne pod względem wydajności.

try
{
  int wynik = Dzielenie(10, 0);
  Console.WriteLine(wynik);
}
catch (DivideByZeroException ex)
{
  Console.WriteLine("Nie można dzielić przez zero.");
}

int Dzielenie(int x, int y)
{
  if (y == 0)
  {
    throw new DivideByZeroException();
  }
  return x / y;
}

Instrukcje warunkowe w asynchronicznych metodach

W asynchronicznych metodach możesz używać instrukcji warunkowych do zarządzania przepływem asynchronicznym, na przykład do obsługi błędów lub podjęcia decyzji na podstawie wyników asynchronicznych operacji.

async Task PrzykladowaMetoda()
{
  try
  {
    int wynik = await WykonajCosAsync();
    if (wynik > 0)
    {
      Console.WriteLine("Wynik jest dodatni.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Wynik jest niedodatni.");
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    Console.WriteLine("Wystąpił błąd: " + ex.Message);
  }
}

Instrukcje warunkowe są potężnym narzędziem w programowaniu, pozwalającym na elastyczne zarządzanie przepływem kodu i podejmowanie decyzji na podstawie różnych warunków. Ich zrozumienie i umiejętne wykorzystanie może znacząco poprawić jakość i czytelność kodu źródłowego.

4 comments

 1. Bardzo cenne informacje! Zawsze używałem tylko podstawowych if-else, teraz zaczynam dostrzegać, jak można bardziej złożone warunki realizować. Zastanawiam się, czy są jeszcze inne zaawansowane techniki?

 2. Świetne wyjaśnienie instrukcji warunkowych w C#! Dla mnie zawsze były one trochę zagmatwane, ale teraz zaczynam lepiej rozumieć, jak je używać. Dzięki za klarowne przykłady!

 3. Fajne porównanie z operatorem ternarnym! Naprawdę ułatwia zapisywanie instrukcji warunkowych w jednej linii. Czy zawsze jest zalecane korzystanie z operatora ternarnego, czy są sytuacje, w których lepiej używać tradycyjnych if-else?

 4. Dobrze, że wspomniałeś o asercjach! Często ich używam podczas testowania, ale nie zawsze myślałem o nich w kontekście instrukcji warunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *