Pętle w języku C#

Pętle w języku C#

Pętle w języku C# są używane do wielokrotnego wykonywania określonego bloku kodu. Pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań, przetwarzanie kolekcji danych i ogólnie na kontrolowanie przepływu programu w zależności od określonych warunków.

Istnieją różne rodzaje pętli w C#, z których każda ma swoje własne zastosowania i cechy. W tym opisie szczegółowo omówię trzy podstawowe rodzaje pętli w C#:
for, while i do...while, foreach a także przedstawię kilka zaawansowanych technik i praktyk z nimi związanych.

Pętla for

Pętla for jest często używana, gdy znana jest liczba iteracji i zdefiniowany jest warunek zakończenia pętli.
Składnia pętli for jest następująca:

for (inicjalizacja; warunek; iteracja)
{
  // Blok kodu do wykonania w każdej iteracji
}
 • inicjalizacja: Określa początkowe ustawienia, takie jak inicjalizacja licznika pętli.
 • warunek: Określa warunek zakończenia pętli. Pętla będzie kontynuowana, dopóki ten warunek jest prawdziwy.
 • iteracja: Określa, jak zmieniać licznik pętli w każdej iteracji.

Przykład pętli for:

for (int i = 0; i < 100; i++)
{
  Console.WriteLine($"Iteracja {i}");
}

Pętla while

Pętla while jest używana, gdy liczba iteracji nie jest znana z góry, ale warunek zakończenia jest sprawdzany na początku każdej iteracji.
Składnia pętli while wygląda tak:

while (warunek)
{
  // Blok kodu do wykonania w każdej iteracji
}

Pętla while może być użyteczna, gdy chcesz, aby pętla działała tak długo, jak dany warunek jest spełniony.

Przykład pętli while:

int i = 0;
while (i < 50)
{
  Console.WriteLine($"Iteracja {i}");
  i++;
}

Pętla do...while

Pętla do...while jest podobna do pętli while, ale warunek jest sprawdzany na końcu każdej iteracji. To oznacza, że blok kodu w pętli do...while zawsze zostanie wykonany przynajmniej raz, niezależnie od warunku.
Składnia pętli do...while wygląda tak:

do
{
  // Blok kodu do wykonania w każdej iteracji
} while (warunek);

Pętla do...while może być przydatna, gdy chcesz, aby blok kodu był wykonany przynajmniej raz, a potem ewentualnie wielokrotnie, w zależności od warunku.

Przykład pętli do...while:

int i = 0;
do
{
  Console.WriteLine($"Iteracja {i}");
  i++;
} while (i < 50);

Przerwanie i kontynuacja pętli

W trakcie działania pętli możesz używać instrukcji break do przerwania pętli lub continue do przejścia do kolejnej iteracji.

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  if (i == 5)
  {
    break; // Przerwanie pętli w momencie i = 5
  }
  Console.WriteLine($"Iteracja {i}");
}
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  if (i % 2 == 0)
  {
    continue; // Przejście do kolejnej iteracji, jeśli i jest parzyste
  }
  Console.WriteLine($"Liczba nieparzysta: {i}");
}

Pętle zagnieżdżone

Możesz również zagnieżdżać pętle, co oznacza, że jedna pętla znajduje się wewnątrz innej. To pozwala na bardziej skomplikowane struktury iteracyjne.

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
  for (int j = 0; j < 3; j++)
  {
    Console.WriteLine($"i = {i}, j = {j}");
  }
}

Pętle nieskończone

Pętle nieskończone są pętlami, które nie mają wyraźnego warunku zakończenia i wykonują się w nieskończoność. Aby wyjść z pętli nieskończonej, często używa się instrukcji break.

while (true)
{
  // Wykonywane w nieskończoność, do momentu użycia break
  if (warunek)
  {
    break; // Wyjście z pętli
  }
}

Enumeratory i pętle foreach

Enumeratory (typy wyliczeniowe) w C# pozwalają na iterację przez zestaw stałych wartości. Pętla foreach jest używana do iteracji przez kolekcje i enumeratory.

enum DniTygodnia
{
  Poniedzialek,
  Wtorek,
  Sroda,
  Czwartek,
  Piatek,
  Sobota,
  Niedziela
}

foreach (DniTygodnia dzien in Enum.GetValues(typeof(DniTygodnia)))
{
  Console.WriteLine(dzien);
}

Powyższy kod iteruje przez wartości w enumie DniTygodnia i wyświetla je w konsoli.

Pętle równoległe

W języku C# istnieje biblioteka Parallel pozwalająca na wykonywanie pętli równolegle, co może przyspieszyć przetwarzanie w wielordzeniowych procesorach.

Parallel.For(0, 10, i =>
{
  Console.WriteLine($"Iteracja {i}");
});

Pętle rekurencyjne

Pętle rekurencyjne są pętlami, które wywołują same siebie w celu rozwiązania problemu. To zaawansowany sposób rozwiązywania problemów i wymaga ostrożności, aby uniknąć zapętleń nieskończonych.

void RekurencyjnaMetoda(int n)
{
  if (n > 0)
  {
    Console.WriteLine(n);
    RekurencyjnaMetoda(n - 1);
  }
}

Użycie break w blokach switch

Instrukcja break jest również używana w blokach switch do przerwania przepływu sterowania i wyjścia z bloku switch.

int dzienTygodnia = 3;
string nazwaDnia;

switch (dzienTygodnia)
{
  case 1:
    nazwaDnia = "Poniedziałek";
    break; // Po wykonaniu instrukcji break, kontrola przechodzi poza blok switch
  case 2:
    nazwaDnia = "Wtorek";
    break;
  // ...
  default:
    nazwaDnia = "Nieznany";
    break;
}

Przykład pętli w praktyce

Poniżej znajduje się prosty przykład użycia pętli do wygenerowania i wyświetlenia tabliczki mnożenia:

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  for (int j = 1; j <= 10; j++)
  {
    int wynik = i * j;
    Console.Write($"{wynik,4}");
  }
  Console.WriteLine(); // Przejście do nowego wiersza po każdym rzędzie
}

Ten kod wykorzystuje zagnieżdżone pętle for, aby wygenerować i wyświetlić tabliczkę mnożenia od 1 do 10.

Używanie wyjątków w pętlach

Wyjątki mogą być używane w pętlach do obsługi nieoczekiwanych sytuacji lub błędów i umożliwiają przerwanie przetwarzania i przejście do obsługi błędu.

try
{
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    if (i == 5)
    {
      throw new Exception("Błąd w pętli.");
    }
    Console.WriteLine(i);
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("Wystąpił błąd: " + ex.Message);
}

Testowanie pętli

Testowanie pętli jest ważne, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami. Używanie testów jednostkowych i różnych scenariuszy testowych może pomóc w znalezieniu i rozwiązywaniu problemów związanych z pętlami.

Podsumowanie

Pętle są niezbędnym narzędziem w programowaniu, pozwalającym na wielokrotne wykonywanie kodu. Warto zrozumieć różne rodzaje pętli, jak również umieć używać przerwań i kontynuacji, aby kontrolować ich zachowanie. Pętle pozwalają na efektywne przetwarzanie danych i automatyzację powtarzalnych czynności, co jest kluczowe w programowaniu.

Oto kilka zaawansowanych technik i praktyk związanych z pętlami w języku C#:

Wyrażenia LINQ w pętlach

Język C# oferuje bogate wsparcie dla Language Integrated Query (LINQ), co pozwala na przetwarzanie danych w kolekcjach w bardziej zaawansowany sposób. Możesz używać wyrażeń LINQ w pętlach, aby filtrować, mapować i grupować dane.

List<int> liczby = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
var wynik = from liczba in liczby
      where liczba % 2 == 0
      select liczba;

foreach (int parzystaLiczba in wynik)
{
  Console.WriteLine(parzystaLiczba);
}

Optymalizacja pętli

Optymalizacja pętli jest ważna w celu zwiększenia wydajności programu. Oto kilka technik optymalizacyjnych:

 • Unikaj zbędnych operacji wewnątrz pętli, takich jak alokacje pamięci.
 • Używaj pętli foreach, gdy nie zmieniajesz kolekcji. Pętle foreach są bardziej wydajne niż pętle for w takich przypadkach.
 • Wartości stałe, które można obliczyć przed wejściem do pętli, oblicz raz i używaj w pętli, zamiast obliczać je w każdej iteracji.

Pętle równoległe

Jeśli masz wiele niezależnych operacji, które można przetwarzać równocześnie, możesz użyć pętli równoległych do zwiększenia wydajności. Biblioteka Parallel umożliwia łatwe tworzenie pętli równoległych.

Parallel.For(0, 1000, i =>
{
  Console.WriteLine($"Iteracja {i}");
});

Użycie Task w pętlach

W programowaniu asynchronicznym (async/await), możesz używać typu Task w pętlach do równoczesnego wykonywania operacji i przetwarzania wyników w miarę ich pojawiania się.

List<Task<int>> tasks = new List<Task<int>>();

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  tasks.Add(ObliczCosAsync(i));
}

await Task.WhenAll(tasks);

foreach (var task in tasks)
{
  Console.WriteLine(task.Result);
}

Wyrażenia Lambda w pętlach

Możesz używać wyrażeń lambda w pętlach do definiowania niestandardowych operacji na elementach w kolekcji lub innych danych wejściowych.

List<int> liczby = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
List<int> wynik = new List<int>();

liczby.ForEach(liczba =>
{
  wynik.Add(liczba * 2);
});

Iteratory

Iteratory są używane do tworzenia niestandardowych iteratorów, które pozwalają na niestandardowe przeglądanie danych w pętli foreach. Dzięki nim możesz przetwarzać dane w bardziej zaawansowany sposób.

public class MojKontener
{
  private int[] dane = { 1, 2, 3, 4, 5 };

  public IEnumerable<int> Iteruj()
  {
    foreach (int element in dane)
    {
      yield return element * 2;
    }
  }
}

MojKontener kontener = new MojKontener();
foreach (int wartosc in kontener.Iteruj())
{
  Console.WriteLine(wartosc);
}

Pętle w programowaniu funkcyjnym

Jeśli jesteś fanem programowania funkcyjnego, możesz eksperymentować z podejściem funkcyjnym do pętli w C#. Wyrażenia lambda i funkcje wyższego rzędu mogą być użyteczne w bardziej funkcyjnym stylu programowania.

List<int> liczby = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };
List<int> wynik = liczby.Select(liczba => liczba * 2).ToList();

Użycie Tokenów do Anulowania Pętli

W przypadku bardziej zaawansowanych scenariuszy możesz używać tokenów do anulowania działania pętli, gdy zachodzi taka potrzeba. Tokeny te pozwalają na eleganckie i kontrolowane zatrzymywanie pętli w odpowiedzi na zewnętrzne zdarzenia lub warunki.

CancellationTokenSource tokenSource = new CancellationTokenSource();
CancellationToken token = tokenSource.Token;

for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
  if (token.IsCancellationRequested)
  {
    // Anulowanie pętli
    break;
  }
  // Wykonywanie operacji
}

Pętle i operacje na wielu wątkach

W wielowątkowych aplikacjach możesz napotkać problemy z równoczesnym dostępem do danych w pętlach. Należy zastosować odpowiednie mechanizmy synchronizacji lub wykorzystać równoległe pętle Parallel w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji na danych współdzielonych przez różne wątki.

Unikanie pętli, jeśli to możliwe

Czasami można uniknąć użycia pętli poprzez wykorzystanie wbudowanych funkcji języka C#, takich jak metody kolekcji, wyrażenia LINQ, refleksja, itp. Unikanie pętli może prowadzić do bardziej zwięzłego i czytelnego kodu.

Testowanie pętli

Pętle wymagają odpowiedniego testowania, szczególnie jeśli są kluczowym elementem programu. Tworzenie testów jednostkowych i testów akceptacyjnych dla pętli może pomóc w wykrywaniu błędów i zagwarantować ich poprawne działanie.

Zarządzanie wyjątkami w pętlach

Jeśli używasz pętli wrażliwych na wyjątki, upewnij się, że masz odpowiednie mechanizmy obsługi błędów i że pętle są zabezpieczone przed zapętleniem nieskończonym.

Przyjmowanie dobrych praktyk

Przestrzegaj ogólnych zasad dobrego programowania, takich jak
DRY (Don’t Repeat Yourself) i KISS (Keep It Simple, Stupid), także w kontekście pętli. Stosowanie dobrych praktyk pomaga utrzymać kod klarownym i łatwym do zrozumienia.

Biblioteki i narzędzia do przetwarzania danych

Jeśli masz do czynienia z dużymi ilościami danych, warto zainteresować się bibliotekami i narzędziami do przetwarzania danych, takimi jak LINQ to SQL, Entity Framework, czy narzędzia do przetwarzania Big Data.

To tylko kilka zaawansowanych technik i praktyk związanych z pętlami w języku C#. Ostatecznie zaawansowane techniki i praktyki związane z pętlami w C# zależą od konkretnych wymagań projektu i rodzaju operacji, jakie są wykonywane w pętlach. Ważne jest, aby dostosować techniki do potrzeb projektu, zwracając uwagę na wydajność i czytelność kodu.

5 comments

 1. Świetny przegląd pętli w C#! Dobra robota! Szkoda tylko, że nie wspomniałeś o tym, że pętle foreach mogą działać także na niestandardowych kolekcjach implementujących interfejs IEnumerable. To dla mnie zawsze było fascynujące.

 2. Bardzo pomocny przewodnik! Cenię sobie szczególnie fragment dotyczący optymalizacji pętli. Unikanie zbędnych operacji i stosowanie pętli foreach tam, gdzie to możliwe, naprawdę może wpłynąć na wydajność kodu. Dzięki za podzielenie się tymi praktykami!

 3. Dla mnie, jako nowicjusza, te przykłady są naprawdę pomocne! Szczególnie podoba mi się sposób przedstawiania składni pętli for i while. Czy mogę prosić o więcej przykładów zastosowania pętli do…while? To dla mnie nadal trochę zagadkowe.

 4. Super, że wspomniałeś o pętlach równoległych! W analizie danych często mamy do czynienia z dużymi zestawami danych, więc korzystanie z Parallel.ForEach potrafi naprawdę przyspieszyć przetwarzanie. Dzięki za przypomnienie!

 5. Fajne wskazówki dotyczące użycia Task w pętlach! W asynchronicznym kodzie zawsze zastanawiałem się, jak efektywnie zarządzać wieloma operacjami jednocześnie. Teraz to wygląda znacznie bardziej jasno. Czekam na więcej artykułów o programowaniu asynchronicznym!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *