LINQ

Language Integrated Query (LINQ) to rozszerzenie języka C# (i innych języków .NET) wprowadzone przez Microsoft. Jest to zestaw narzędzi, które pozwalają na wykonywanie zapytań do różnych źródeł danych takich jak kolekcje, bazy danych, dokumenty XML itp.

Tablice i kolekcje w C#

Tablice i kolekcje są fundamentalnymi strukturami danych w języku C# i innych językach programowania. Pozwalają na przechowywanie i zarządzanie danymi w różny sposób.

Funkcje (metody) w C#

Funkcje, zwane również metodami w języku C#, są kluczowym elementem programowania. Pozwalają na grupowanie określonych operacji w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i strukturę kodu.

Pętle w języku C#

Pętle w języku C# są używane do wielokrotnego wykonywania określonego bloku kodu. Pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań, przetwarzanie kolekcji danych i ogólnie na kontrolowanie przepływu programu w zależności od określonych warunków.

Instrukcje warunkowe w C#

Instrukcje warunkowe pozwalają na wykonanie określonych bloków kodu tylko wtedy, gdy pewien warunek jest spełniony. W C# najczęściej używane instrukcje warunkowe to “if”, “else if” i “else”.

Podstawowe koncepcje programowania

Podstawowe koncepcje programowania to fundamenty, które są wspólne dla większości języków programowania i które każdy programista powinien zrozumieć.

Connectionstrings

Connectionstrings. Oto przykładowe Connectionstrings do najpopularniejszych baz danych.

Linear Search

Let’s say we have array[] that consists of n elements.
And now our task is to write a method that will find the element selected by us in this array.

Wyszukiwanie liniowe

Powiedzmy, że mamy tablicę array[] która składa się z n elementów.
I teraz naszym zadaniem jest napisać metodę, która znajdzie wybrany przez Nas element w tej tablicy.

Selection Sort

The selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element from unsorted part and putting it at the beginning.

Sortowania Według Wyboru

Algorytm sortowania sortuje tablicę, wielokrotnie znajdując minimalny element z nieposortowanej części tablicy i umieszczając go na początku. Algorytm utrzymuje dwie podrzędne tablice w danej tablicy.

Bubble sort

Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly replacing adjacent items if they are in the wrong order.