Instrukcje iteracyjne – while

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

  • for
  • foreach
  • while
  • do while

Pętla while

Instrukcja while wykonuje kod aż do momentu spełnienia warunku zakończenia.
Ważne jest, aby warunek zakończenia został osiągnięty; w przeciwnym wypadku pętla będzie nieskończona, co spowoduje maksymalne obciążenie komputera i zablokuje program.
Warto tutaj zwrócić uwagę na przypadek, gdy warunek zakończenia jest np. parzystą liczbą, a iteracja odbywa się tylko po nieparzystych liczbach.
Aby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której nie zostanie osiągnięty warunek zakończenia, należy zastosować operator <= zamiast ==.
Warunek zakończenia, czyli wyrażenie sterujące w pętli while, jest wymagany .

Składnia instrukcji while jest następująca:

gdzie:

  • wyrażenie — wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool (wymagane);
  • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli.

Przykładowy kod instrukcji while:

Pętlę while można tworzyć za pomocą snippetu while.
Wpisz słowo while, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.