Instrukcje iteracyjne – do while

Pętla do while działa identycznie jak pętla while, z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz.

Instrukcje iteracyjne – for

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.