Instrukcje iteracyjne – do while

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

  • for
  • foreach
  • while
  • do while

Pętla do while działa identycznie jak pętla while, z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz.
Należy tutaj zauważyć, że inkrementacja zmiennej następuje jeszcze przed pierwszym sprawdzeniem warunku.

Składnia instrukcji do while jest następująca:

gdzie:

  • wyrażenie — wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool (wymagane);
  • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli.

Przykładowy kod instrukcji do while:

Pętlę do while można tworzyć za pomocą snippetu do.
Wpisz słowo do, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.