Znajdź najmniejszą i największą liczbę

Znajdź najmniejszą i największą liczbę w tablicy liczb całkowitych

Przykładowy program w języku C#, który znajduje i wyświetla najmniejszą oraz największą liczbę w danej tablicy liczb całkowitych:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Przykładowa tablica liczb całkowitych
    int[] liczby = { 3, 9, 1, 4, 7, 12, 5 };

    // Inicjalizacja zmiennych do przechowywania najmniejszej i największej liczby
    int najmniejsza = liczby[0];
    int najwieksza = liczby[0];

    // Przejście przez wszystkie elementy tablicy
    foreach (int liczba in liczby)
    {
      // Sprawdzanie, czy bieżąca liczba jest mniejsza lub większa od dotychczasowych
      if (liczba < najmniejsza)
      {
        najmniejsza = liczba;
      }

      if (liczba > najwieksza)
      {
        najwieksza = liczba;
      }
    }

    // Wydrukowanie wyników
    Console.WriteLine("Najmniejsza liczba w tablicy to: " + najmniejsza);
    Console.WriteLine("Największa liczba w tablicy to: " + najwieksza);
  }
}

Opis programu:

 1. Deklaracja tablicy liczb całkowitych: Na początku programu definiujemy tablicę liczby, która zawiera przykładowy zestaw liczb całkowitych.
 2. Inicjalizacja zmiennych: Ustawiamy zmienne najmniejsza i najwieksza na wartość pierwszego elementu tablicy. Będą one przechowywać najmniejszą i największą liczbę w tablicy.
 3. Przejście przez tablicę: Używamy pętli foreach do przejścia przez każdy element tablicy.
 4. Szukanie najmniejszej i największej liczby: W każdej iteracji pętli porównujemy bieżącą liczbę z dotychczas znalezioną najmniejszą i największą liczbą. Jeśli znajdziemy mniejszą lub większą liczbę, aktualizujemy odpowiednio zmienne najmniejsza lub najwieksza.
 5. Wydrukowanie wyników: Na koniec program wyświetla znalezione wartości najmniejszej i największej liczby w tablicy.

Napiszemy teraz programu C#, który może znaleźć i wydrukować,
najmniejszą i największą liczbę w danej tablicy liczb całkowitych z wykorzystaniem LInq.

Aby zmodyfikować powyższy program tak, aby wykorzystywał LINQ (Language Integrated Query) do znalezienia najmniejszej i największej liczby w tablicy, możemy skorzystać z metod Min() i Max(), które są częścią biblioteki LINQ w C#. Oto jak to można zrobić:

using System;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Przykładowa tablica liczb całkowitych
    int[] liczby = { 3, 9, 1, 4, 7, 12, 5 };

    // Znajdowanie najmniejszej i największej liczby przy użyciu LINQ
    int najmniejsza = liczby.Min();
    int najwieksza = liczby.Max();

    // Wydrukowanie wyników
    Console.WriteLine("Najmniejsza liczba w tablicy to: " + najmniejsza);
    Console.WriteLine("Największa liczba w tablicy to: " + najwieksza);
  }
}

Opis programu z wykorzystaniem LINQ:

 1. Importowanie przestrzeni nazw LINQ: Na początku programu dodajemy using System.Linq;, aby móc korzystać z funkcjonalności LINQ.
 2. Deklaracja tablicy liczb całkowitych: Podobnie jak wcześniej, definiujemy tablicę liczby zawierającą przykładowy zestaw liczb całkowitych.
 3. Zastosowanie metod LINQ: Używamy metod Min() i Max() z LINQ do znalezienia najmniejszej i największej liczby w tablicy. LINQ ułatwia tę operację, redukując potrzebę pisania pętli i instrukcji warunkowych.
 4. Wydrukowanie wyników: Na koniec program wyświetla znalezione wartości najmniejszej i największej liczby w tablicy.

Korzystanie z LINQ w tym przypadku sprawia, że kod jest bardziej zwięzły i czytelny, szczególnie przy wykonywaniu operacji agregacji, takich jak szukanie minimum i maksimum w kolekcjach danych.

Można wykorzystać metode Aggregate z biblioteki LINQ. Ta metoda pozwala na bardziej zaawansowaną i elastyczną manipulację kolekcjami danych.

Oto przykład użycia Aggregate do znalezienia najmniejszej i największej liczby:

using System;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Przykładowa tablica liczb całkowitych
    int[] liczby = { 3, 9, 1, 4, 7, 12, 5 };

    // Wykorzystanie Aggregate do znalezienia najmniejszej i największej liczby
    var wynik = liczby.Aggregate(new { Min = int.MaxValue, Max = int.MinValue },
      (acc, x) => new
      {
        Min = x < acc.Min ? x : acc.Min,
        Max = x > acc.Max ? x : acc.Max
      });

    // Wydrukowanie wyników
    Console.WriteLine("Najmniejsza liczba w tablicy to: " + wynik.Min);
    Console.WriteLine("Największa liczba w tablicy to: " + wynik.Max);
  }
}

Opis programu z użyciem Aggregate:

 1. Importowanie przestrzeni nazw LINQ: Podobnie jak w poprzednich przykładach, dodajemy using System.Linq;.
 2. Deklaracja tablicy liczb całkowitych: Definiujemy tablicę liczby zawierającą przykładowy zestaw liczb całkowitych.
 3. Zastosowanie metody Aggregate: Ta metoda jest używana do akumulowania wartości w całej kolekcji. Tutaj używamy jej do jednoczesnego znalezienia najmniejszej i największej wartości. Tworzymy anonimowy typ z początkowymi wartościami dla najmniejszej (int.MaxValue) i największej (int.MinValue) liczby, a następnie iterujemy przez kolekcję aktualizując te wartości.
 4. Wydrukowanie wyników: Na końcu program wyświetla wyniki.

Metoda Aggregate jest potężnym narzędziem LINQ, pozwalającym na zaawansowane przetwarzanie i akumulację danych. Warto przedstawić ją na blogu, ponieważ pokazuje bardziej złożone możliwości manipulacji danymi w C# przy użyciu LINQ.

Inny ciekawy sposób na znalezienie najmniejszej i największej liczby w tablicy liczb całkowitych, który może być interesujący dla Twojego bloga, to użycie metody Sort() i bezpośrednie odwołanie się do pierwszego i ostatniego elementu posortowanej tablicy. Ta technika jest szczególnie przydatna, gdy chcesz jednocześnie posortować dane i znaleźć wartości skrajne.

Oto przykład użycia tej metody:

using System;

class Program
{
  static void Main()
  {
    // Przykładowa tablica liczb całkowitych
    int[] liczby = { 3, 9, 1, 4, 7, 12, 5 };

    // Sortowanie tablicy
    Array.Sort(liczby);

    // Najmniejsza liczba to pierwszy element, a największa to ostatni element posortowanej tablicy
    int najmniejsza = liczby[0];
    int najwieksza = liczby[liczby.Length - 1];

    // Wydrukowanie wyników
    Console.WriteLine("Najmniejsza liczba w tablicy to: " + najmniejsza);
    Console.WriteLine("Największa liczba w tablicy to: " + najwieksza);
  }
}

Opis programu z użyciem Sort():

 1. Deklaracja tablicy liczb całkowitych: Tak jak w poprzednich przykładach, definiujemy tablicę liczby z przykładowym zestawem liczb.
 2. Sortowanie tablicy: Używamy metody Array.Sort(), aby posortować tablicę w miejscu.
 3. Wyznaczanie najmniejszej i największej liczby: Po posortowaniu, najmniejsza liczba znajduje się na początku tablicy (liczby[0]), a największa na końcu (liczby[liczby.Length - 1]).
 4. Wydrukowanie wyników: Program wypisuje wartości najmniejszej i największej liczby w tablicy.

To podejście jest szczególnie przydatne, gdy chcesz nie tylko znaleźć wartości skrajne, ale również uporządkować dane. Jest to jednak mniej wydajne niż poprzednie metody w przypadkach, gdy potrzebujesz tylko znaleźć najmniejszą i największą wartość, ponieważ sortowanie całej tablicy wymaga więcej czasu i zasobów.

Podsumowanie

Podsumowując, istnieje kilka efektywnych sposobów na znalezienie najmniejszej i największej liczby w tablicy liczb całkowitych w C#, każdy z nich nadający się do różnych scenariuszy i wymagań:

 1. Standardowa Pętla: Klasyczne podejście z użyciem pętli for lub foreach jest proste i intuicyjne. Idealne do nauczania podstaw i dobrego zrozumienia algorytmów.
 2. LINQ – Min() i Max(): Wykorzystanie metod LINQ jest bardziej zwięzłe i czytelne. Idealne dla programistów, którzy preferują nowoczesne, funkcjonalne podejście i pracują już z kolekcjami danych.
 3. LINQ – Aggregate(): Metoda Aggregate z LINQ jest bardziej zaawansowana i elastyczna. Dobra do prezentowania zaawansowanych możliwości LINQ i kiedy potrzebujemy większej kontroli nad procesem iteracji.
 4. Sortowanie i Wybór Skrajnych Wartości: Posortowanie tablicy i wybranie pierwszego oraz ostatniego elementu jest efektywne, gdy równocześnie potrzebujemy posortowanych danych. Mniej wydajne, jeśli interesują nas tylko wartości skrajne, ale bardzo użyteczne w kontekście szerszych operacji na danych.

Kluczowe wnioski:

 • Dopasowanie do potrzeb: Wybór metody zależy od konkretnego przypadku użycia i preferencji programisty.
 • Czytelność vs Wydajność: Niekiedy prostszy kod jest łatwiejszy do zrozumienia i utrzymania, nawet jeśli nie jest to najbardziej wydajne rozwiązanie.
 • Zaawansowane funkcje LINQ: LINQ oferuje potężne narzędzia do pracy z kolekcjami, które mogą znacznie uprościć kod.
 • Edukacyjna wartość różnych podejść: Prezentowanie różnych metod ma także wartość edukacyjną, pokazując różnorodność dostępnych narzędzi i sposobów myślenia w programowaniu.

Każdy z tych sposobów ma swoje miejsce i może być odpowiedni w różnych sytuacjach, co czyni język C# wszechstronnym narzędziem dla programistów na różnych poziomach zaawansowania.

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *