Implementowanie Stosu

Stos to struktura danych typu LIFO (Last In, First Out), co oznacza, że ​​pierwszy element dodany do stosu jest ostatnim, który zostanie z niego usunięty. Stosy są powszechnie używane w informatyce do różnych celów, takich jak cofanie operacji, wyrażenia arytmetyczne i wywoływanie funkcji.

Implementowanie Stosu

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop.
Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push.
Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.
Można zajrzeć do następnego elementu, który wyjdzie ze stosu i służy do tego metoda Peek.

Utworzymy teraz nasz własny stos.

Rozpoczniemy od zdefiniowania interface.

namespace MyStack
{
  interface IStack 
  {
    void Push(object element);
    object Pop();
    object Peek();
    bool isEmpty();
    void Display();
  }
}

Teraz zaimplementujemy nasz stos.

using System;

namespace MyStack
{
  public class MyStack : IStack
  {
    private int stackSize;
    public int top;
    public object[] item;

    public int StackSize
    {
      get { return stackSize; }
      set { stackSize = value; }
    }
    public MyStack()
    {
      StackSize = 10;
      item = new object[StackSize];
      top = -1;
    }
    public MyStack(int capacity)
    {
      StackSize = capacity;
      item = new object[StackSize];
      top = -1;
    }
    public bool isEmpty()
    {
      if (top == -1) return true;

      return false;
    }
    public void Push(object element)
    {
      if (top == (stackSize - 1))
        Console.WriteLine("Stos jest pełny!");
      else
      {
        item[++top] = element;
        Console.WriteLine("Element został pomyślnie dodany!");
      }
    }
    public object Pop()
    {
      if (isEmpty())
      {
        Console.WriteLine("Stos jest pusty!");
        return "Bez elementów";
      }
      else
        return item[top--];
    }
    public object Peek()
    {
      if (isEmpty())
      {
        Console.WriteLine("Stos jest pusty!");
        return "Bez elementów";
      }
      else
        return item[top];
    }
    public void Display()
    {
      if (top == -1)
        Console.WriteLine("Brak elementów do wyświetlenia");

      for (int i = top; i > -1; i--)
        Console.WriteLine("Element{0}: {1}", (i + 1), item[i]);
    }
  }
}

Wyjaśnienie implementacji klasy MyStack

Klasa MyStack implementuje interfejs IStack, definiując operacje na stosie typu LIFO (Last In, First Out). Poniżej krok po kroku wyjaśniono działanie każdej metody i używanych zmiennych:

1. Pola klasy:

 • stackSize: Przechowuje rozmiar stosu (domyślnie 10).
 • top: Wskaźnik na wierzchołek stosu. Początkowo wskazuje na -1 (pusty stos).
 • item: Tablica przechowująca elementy stosu. Rozmiar tablicy odpowiada stackSize.

2. Konstruktory:

 • MyStack(): Domyślny konstruktor tworzy stos o rozmiarze 10 i inicjuje tablicę item.
 • MyStack(int capacity): Konstruktor z parametrem capacity tworzy stos o podanym rozmiarze i inicjuje tablicę item.

3. Metody:

 • isEmpty():Sprawdza, czy stos jest pusty. Zwraca true, jeśli top jest równy -1 (wskaźnik wskazuje na pozycję przed pierwszym elementem), co oznacza brak elementów.
 • Push(object element):Dodaje nowy element element do stosu. Sprawdza, czy stos jest pełny (gdy top jest równy stackSize - 1). Jeśli tak, wyświetla komunikat o błędzie. W przeciwnym razie: * Zwiększa top o 1. * Umieszcza element na pozycji top tablicy item. * Wyświetla komunikat o pomyślnym dodaniu elementu.
 • Pop():Usuwa i zwraca element z wierzchołka stosu. Sprawdza, czy stos jest pusty (gdy top jest równy -1). Jeśli tak, wyświetla komunikat o błędzie i zwraca wartość "Bez elementów". W przeciwnym razie: * Pobiera element z pozycjitoptablicyitem. * Zmniejszatop` o 1. * Zwraca pobrany element.
 • Peek():Zwraca wartość elementu z wierzchołka stosu bez usuwania go. Sprawdza, czy stos jest pusty (gdy top jest równy -1). Jeśli tak, wyświetla komunikat o błędzie i zwraca wartość "Bez elementów". W przeciwnym razie zwraca element z pozycjitoptablicyitem`.
 • Display():Wyświetla wszystkie elementy stosu. Sprawdza, czy stos jest pusty (gdy top jest równy -1`). Jeśli tak, wyświetla komunikat o braku elementów. W przeciwnym razie iteruje po elementach stosu od wierzchołka do dołu i wyświetla je wraz z ich numerami.

I teraz skorzystamy z naszego stosu w aplikacji.

using System;

namespace MyStack
{
  public class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      MyStack stack = new MyStack();

      while (true)
      {
        int choice = DisplayMenu();

        WorkWithAChoice(stack, choice);

        BackToMenu();
      }
    }

    private static int DisplayMenu()
    {
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("\nStos MENU (rozmiar -- 20)");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1. Dodaj element.");
      Console.WriteLine("2. Usuń element.");
      Console.WriteLine("3. Zobacz element.");
      Console.WriteLine("4. Wyświetl elementy stosu.");
      Console.WriteLine("5. Koniec programu");
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Dokonaj wyboru co chcesz zrobić: ");
      int.TryParse(Console.ReadLine(), out int result);

      return result;
    }

    private static void WorkWithAChoice(MyStack stack, int choice) 
    {
      switch (choice)
      {
        case 1:
          Console.WriteLine("Wpisz element: ");
          stack.Push(Console.ReadLine());
          break;
        case 2:
          Console.WriteLine("Element usunięty: {0}", stack.Pop());
          break;
        case 3:
          Console.WriteLine("Element na szczycie stosu to: {0}", stack.Peek());
          break;
        case 4:
          stack.Display();
          break;
        case 5:
          Environment.Exit(1);
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Dokonałeś niewłaściwego wyboru!");
          break;
      }
    }
    private static void BackToMenu()
    {
      Console.WriteLine("Nacisnij Enter aby przejsc do Menu");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Użycie klasy MyStack w programie

Ten kod przedstawia przykładowe wykorzystanie klasy MyStack w programie konsolowym, który pozwala użytkownikowi na operowanie stosem.

1. Program MyStack.Program:

 • Metoda Main tworzy instancję klasy MyStack i wchodzi w pętlę while.
 • W pętli:
  • Wyświetla menu z dostępnymi opcjami.
  • Pobiera wybór użytkownika.
  • Wywołuje metodę WorkWithAChoice do wykonania wybranej operacji na stosie.
  • Wyświetla komunikat “Nacisnij Enter…” i czeka na naciśnięcie klawisza Enter, aby powrócić do menu.

2. Metoda DisplayMenu:

 • Wyświetla czyste okno konsoli.
 • Wyświetla nagłówek “Stos MENU” i informację o domyślnym rozmiarze stosu (20).
 • Wyświetla listę dostępnych opcji (dodanie elementu, usunięcie elementu, itp.) wraz z ich numerami.
 • Podaje instrukcje dotyczące wprowadzania wyboru.
 • Pobiera wybór użytkownika z konsoli i próbuje przekonwertować go na liczbę całkowitą (int).
 • Zwraca wprowadzoną liczbę całkowitą (wybór użytkownika).

3. Metoda WorkWithAChoice:

 • Przyjmuje instancję stosu (stack) i wybraną opcję (choice) jako argumenty.
 • Używa instrukcji switch do wykonania odpowiedniej operacji na podstawie wyboru użytkownika:
  • Przypadek 1: Dodanie elementu.
   • Pobiera element od użytkownika z konsoli.
   • Wywołuje metodę Push stosu, aby dodać element do stosu.
   • Wyświetla komunikat potwierdzający dodanie elementu.
  • Przypadek 2: Usunięcie elementu.
   • Wywołuje metodę Pop stosu, aby usunąć element z wierzchołka.
   • Sprawdza, czy operacja się udała.
    • Jeśli tak, wyświetla usunięty element.
    • Jeśli nie, wyświetla komunikat o pustym stosie.
  • Przypadek 3: Podgląd elementu na szczycie.
   • Wywołuje metodę Peek stosu, aby uzyskać element na szczycie.
   • Sprawdza, czy operacja się udała.
    • Jeśli tak, wyświetla element na szczycie.
    • Jeśli nie, wyświetla komunikat o pustym stosie.
  • Przypadek 4: Wyświetlenie wszystkich elementów.
   • Wywołuje metodę Display stosu, aby wyświetlić wszystkie elementy w stosie.
  • Przypadek 5: Zakończenie programu.
   • Wywołuje metodę Environment.Exit(1), aby zakończyć program z kodem błędu 1.
  • Domyślny:
   • Wyświetla komunikat o błędnym wyborze.

4. Metoda BackToMenu:

 • Wyświetla komunikat “Nacisnij Enter, aby przejść do menu”.
 • Czeka na naciśnięcie klawisza Enter, aby powrócić do menu głównego.

W skrócie:

Ten program demonstruje, jak wykorzystać klasę MyStack do tworzenia stosu i wykonywania podstawowych operacji na nim. Użytkownik może dodawać, usuwać, wyświetlać elementy i sprawdzać stan stosu za pomocą interaktywnego menu.

Wnioski

Przedstawiony kod demonstruje implementację stosu LIFO (Last In, First Out) w języku C#. Klasa MyStack implementuje interfejs IStack, definiując podstawowe operacje stosu: dodawanie (Push), usuwanie (Pop), podgląd (Peek) i wyświetlanie (Display) elementów. Program demonstruje przykładowe użycie klasy MyStack w aplikacji konsolowej, która pozwala użytkownikowi na interakcję ze stosem.

Istotne cechy implementacji:

 • Klasa MyStack wykorzystuje tablicę item do przechowywania elementów stosu.
 • Zmienna top wskazuje na aktualny wierzchołek stosu.
 • Metody Push i Pop aktualizują wskaźnik top i tablicę item, aby dodawać lub usuwać elementy.
 • Metoda Peek zwraca element z wierzchołka stosu bez usuwania go.
 • Metoda Display wyświetla wszystkie elementy stosu.

Program konsolowy umożliwia użytkownikowi wybór operacji, takich jak dodawanie, usuwanie, podgląd lub wyświetlanie elementów stosu. Wyświetla również komunikaty o błędach i informacje o stanie stosu.

Zakończenie

Powyższy kod stanowi przykład implementacji stosu LIFO w języku C#. Demonstruje podstawowe operacje stosu i sposób ich wykorzystania w aplikacji konsolowej. Można go rozbudować o dodatkowe funkcje, takie jak sprawdzanie rozmiaru stosu, dodawanie możliwości usuwania wielu elementów naraz, czy implementację stosu dynamicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *