C# – Tworzenie pliku Excel.

C# – Tworzenie pliku Excel.

Pokaże teraz jak skonstruować plik Excel w C#. W tym samouczku użyjemy biblioteki Open XML, C# i .NET Core. Zaczynajmy!

 1. Przechodzimy do Visual Studio 2019 i utworzymy nową aplikację konsolową C#.
 2. Musimy dodać odniesienie do biblioteki: DocumentFormat.OpenXml
 3. Dodajemy nową klasę i nazwjemy ja np. Test
 4. I tworzymy publiczną metodę o nazwie CreateExcelDoc. W tej metodzie utworzymy i zapiszemy nasz plik Excel.
 5. Importujemy odpowiednie przestrzenie nazw.
using DocumentFormat.OpenXml;
using DocumentFormat.OpenXml.Packaging;
using DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet;

namespace Pdf
{
  public class Test
  {
    public void CreateExcelDoc(string fileName)
    {
    }
  }
}

6. Teraz tworzymy nowy dokument arkusza kalkulacyjnego i przekazujemy nazwę pliku i dokument jako parametry.

using (SpreadsheetDocument document = SpreadsheetDocument.Create(fileName, SpreadsheetDocumentType.Workbook))
{ }

7. SpreadsheetDocument musi mieć WorkbookPart i WorkSheetPart. Dodamy następujący kod w bloku using.

using (SpreadsheetDocument document = SpreadsheetDocument.Create(fileName, SpreadsheetDocumentType.Workbook))

{
   WorkbookPart workbookPart = document.AddWorkbookPart();
   workbookPart.Workbook = new Workbook();

   WorksheetPart worksheetPart = workbookPart.AddNewPart<WorksheetPart>();
   worksheetPart.Worksheet = new Worksheet(new SheetData());     
}

8. Dołączamy Arkusze do skoroszytu. Arkusze będą zawierać jeden lub wiele arkuszy.

Sheets sheets = workbookPart.Workbook.AppendChild(new Sheets());

9. Następnie możemy dodać jeden lub wiele Arkuszy.

Sheet sheet = new Sheet() { Id = workbookPart.GetIdOfPart(worksheetPart), SheetId = 1, Name = "Arkusz 1" };
sheets.Append(sheet);

10. Na koniec zapis skoroszytu.

workbookPart.Workbook.Save();

11. I teraz w metodzie Main klasy Program utwórzmy obiekt naszej klasy test i wywołajmy metodę CreateExcelDocument, przekazując ścieżkę do pliku.

static void Main(string[] args)
{
   Test test = new Test();
   test.CreateExcelDoc(@"C:\Excel\test.xlsx");
}

12. Uruchommy projekt i sprawdź wygenerowany plik Excel.

13. Jeśli chcemy coś zapisać dodajemy SheetData do arkusza. SheetData działa jak kontener, do którego będą trafiać wszystkie wiersze i kolumny.

SheetData sheetData = worksheetPart.Worksheet.AppendChild(new SheetData());

14. Następnie dodajemy wiersz Row. Klasa Row reprezentuje wiersz w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. Każdy wiersz może zawierać jedną lub więcej komórek Cell. Każda komórka będzie miała CellValue, która zawiera rzeczywistą wartość w komórce.

Row row = new Row();
Cell cell = new Cell() { CellValue = new CellValue("test"), DataType = CellValues.String };
row.Append(cell);

15. Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego.

sheetData.AppendChild(row);

I na końcu zapisujemy arkusz.

worksheetPart.Worksheet.Save();

16. Uruchommy projekt i sprawdź wygenerowany plik Excel.

Cały kod klasy Test.

public class Test
{
    public void CreateExcelDoc(string fileName)
    {
      using (SpreadsheetDocument document = SpreadsheetDocument.Create(fileName, SpreadsheetDocumentType.Workbook))
      {
        WorkbookPart workbookPart = document.AddWorkbookPart();
        workbookPart.Workbook = new Workbook();

        WorksheetPart worksheetPart = workbookPart.AddNewPart<WorksheetPart>();
        worksheetPart.Worksheet = new Worksheet();

        Sheets sheets = workbookPart.Workbook.AppendChild(new Sheets());

        Sheet sheet = new Sheet() { Id = workbookPart.GetIdOfPart(worksheetPart), SheetId = 1, Name = "Arkusz 1" };
        sheets.Append(sheet);

        workbookPart.Workbook.Save();

        SheetData sheetData = worksheetPart.Worksheet.AppendChild(new SheetData());
        Row row = new Row();
        Cell cell = new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String };
        row.Append(cell);

        sheetData.AppendChild(row);
        worksheetPart.Worksheet.Save();
      }
    }
}

https://github.com/mariuszjurczenko/ExcelOpenXml

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *