Extension methods wywołania łańcuchowe

Extension methods  wywołania łańcuchowe

Metody rozszerzające (ang. extension methods) w C# są potężnym narzędziem, które umożliwia dodanie nowych metod do istniejących typów bez modyfikacji tych typów. Jednym z interesujących zastosowań metod rozszerzających jest tworzenie wywołań łańcuchowych. Wywołania łańcuchowe pozwalają na wykonywanie serii operacji w jednym, płynnym ciągu, co może znacząco zwiększyć czytelność i elegancję kodu.

Gdy metoda rozszerzenia zwraca wartość, która ma ten sam typ, co jej argument, może być użyta do „połączenia” jednego lub więcej wywołań metod z kompatybilną sygnaturą. Tworzą wywołania łańcuchowe.

Wyjaśnienie Wywołań Łańcuchowych:

Wywołania łańcuchowe pozwalają na połączenie kilku operacji w jednym wyrażeniu. Kiedy metoda rozszerzająca zwraca obiekt tego samego typu, co jej argument wejściowy, możesz wywołać inną metodę rozszerzającą (lub standardową metodę obiektu) bezpośrednio po poprzedniej. To pozwala na tworzenie “łańcucha” wywołań metod.

Przykład:

Załóżmy, że mamy klasę StringBuilder i chcemy dodać metody rozszerzające, które umożliwią nam łańcuchowe dodawanie tekstu, dodawanie nowej linii, itp.

using System;
using System.Text;

public static class StringBuilderExtensions
{
  public static StringBuilder AppendLineChainable(this StringBuilder sb, string value)
  {
    return sb.AppendLine(value);
  }

  public static StringBuilder AppendFormatted(this StringBuilder sb, string format, params object[] args)
  {
    return sb.AppendFormat(format, args);
  }
}

class Program
{
  static void Main()
  {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.AppendLineChainable("Hello, World!")
     .AppendFormatted("The current date and time: {0}", DateTime.Now)
     .AppendLineChainable("Goodbye, World!");

    Console.WriteLine(sb.ToString());
  }
}

Wyjaśnienie Kodu:

 • Definiujemy metody rozszerzające AppendLineChainable i AppendFormatted dla klasy StringBuilder.
 • AppendLineChainable dodaje tekst do StringBuilder i zwraca ten sam obiekt, umożliwiając kolejne wywołania metod.
 • AppendFormatted pozwala na formatowanie tekstu z użyciem string.Format i również zwraca StringBuilder dla dalszych wywołań.
 • W metodzie Main tworzymy StringBuilder i używamy tych metod rozszerzających w łańcuchu, aby zbudować ciąg tekstowy.

Zalety Wywołań Łańcuchowych:

 1. Czytelność: Wywołania łańcuchowe sprawiają, że kod jest bardziej zrozumiały i czytelny, ponieważ kolejne operacje są zapisane w sposób płynny i ciągły.
 2. Efektywność: Pozwalają na wykonanie wielu operacji na tym samym obiekcie bez potrzeby ponownego odwoływania się do tego obiektu w każdej linii.
 3. Elastyczność: Metody rozszerzające mogą być używane z istniejącymi typami, dodając nową funkcjonalność bez konieczności modyfikacji oryginalnej klasy.

Wywołania łańcuchowe są szczególnie przydatne w przypadku budowania ciągów znaków, operacji na kolekcjach, a także w programowaniu funkcyjnym, gdzie operacje często są wykonywane sekwencyjnie na danych.

Łańcuchowe Operacje na Liście Liczb

Stwórzmy dydaktyczny przykład wykorzystujący metody rozszerzające dla łańcuchowych wywołań w kontekście operacji na listach. Załóżmy, że chcemy umożliwić filtrowanie, transformowanie (mapowanie) i formatowanie listy liczb. Metody rozszerzające umożliwią nam zastosowanie tych operacji w eleganckim łańcuchowym stylu.

Przykład:

Rozważmy następujące metody rozszerzające dla typu List<int>:

 • Filter: Filtruje listę według określonego kryterium.
 • Transform: Przekształca (mapuje) każdy element listy.
 • AsString: Konwertuje listę na sformatowany ciąg znaków.

Oto jak możemy zaimplementować te metody:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

public static class ListExtensions
{
  public static List<int> Filter(this List<int> list, Func<int, bool> predicate)
  {
    return list.Where(predicate).ToList();
  }

  public static List<int> Transform(this List<int> list, Func<int, int> transformer)
  {
    return list.Select(transformer).ToList();
  }

  public static string AsString(this List<int> list)
  {
    return string.Join(", ", list);
  }
}

class Program
{
  static void Main()
  {
    List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

    string result = numbers.Filter(n => n % 2 == 0) // Filtruje parzyste liczby
               .Transform(n => n * 2)   // Podwaja każdą liczbę
               .AsString();        // Konwertuje listę na string

    Console.WriteLine(result);
  }
}

Wyjaśnienie Kodu:

 • Filter: Ta metoda przyjmuje predykat (funkcję określającą warunek filtracji) i zwraca nową listę zawierającą tylko te elementy, które spełniają ten warunek.
 • Transform: Ta metoda przyjmuje funkcję, która definiuje, jak każdy element listy ma być przekształcony (na przykład pomnożony).
 • AsString: Ta metoda konwertuje listę na ciąg znaków, oddzielając elementy przecinkami.
 • W metodzie Main tworzymy listę liczb, a następnie stosujemy na niej nasze metody rozszerzające w stylu łańcuchowym.

Korzyści z Wykorzystania Wywołań Łańcuchowych:

 • Elegancja: Łańcuchowe wywołania są eleganckim sposobem na przetwarzanie danych krok po kroku w jednym wyrażeniu.
 • Modularność: Każda operacja jest oddzielną, niezależną funkcją, co ułatwia modyfikację i testowanie.
 • Czytelność: Kod jest łatwiejszy do zrozumienia, gdy operacje na danych są przedstawione w jasny i logiczny sposób.

Taki przykład demonstruje siłę metod rozszerzających w połączeniu z wywołaniami łańcuchowymi, pokazując, jak można zwiększyć czytelność i elegancję kodu przy jednoczesnym zachowaniu jego modułowości i elastyczności.


Wywołania łańcuchowe z użyciem metod rozszerzających w C# stanowią eleganckie i skuteczne narzędzie do zwiększenia czytelności i modularności kodu, pozwalając na płynne i logiczne połączenie serii operacji w jednym wyrażeniu.

Ta technika, demonstrująca moc programowania funkcyjnego i obiektowego, jest szczególnie przydatna w scenariuszach przetwarzania danych i tworzenia bardziej zrozumiałego, łatwego do utrzymania kodu.

8 comments

 1. Jesteś przyjacielem ponieważ jesteś węzłem w swobodnej kwerendzie, który łączy, lecz nie zniewala i wicąż na ziemie powala. Sensei H. Oshiro.

 2. Henri Millon Montherlant wyznawal maksyme, ze Przyjazń miedzy kobietami jest niczym wiecej jak paktem o nieagresji.

 3. What is a blogging site where people give a lot of quick feedback?

  1. exchange of opinion, feedback is very important

 4. Branie czegos na serio przez dlugi czas utrudnia zycie. – Andre Gide

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *